TIEDOTE
Suomen Elvytysneuvosto

Uudet elvytysohjeet (ERC Guidelines 2021) julkaistu

Euroopan Elvytysneuvosto (ERC) on julkaissut uudet elvytysohjeet. Ohjeet oli tarkoitus julkaista alun perin lokakuussa 2020, mutta Covid19-pandemian takia julkaisua lykättiin vuoteen 2021. Ohjeiden pohjalta on julkaistu myös uusi elvytyksen Käypä hoito -suosituksen luonnos, joka on kommentoitavissa verkossa.

Äkillinen sydänpysähdys on edelleen yksi yleisimmistä kuolinsyistä Euroopassa. Julkaistavat elvytysohjeet perustuvat kansainväliseen konsensukseen, jonka pohjana on käytetty viimeisintä alan tutkimustietoa. Ohjeilla pyritään parantamaan äkillisestä sydänpysähdyksestä kärsivän potilaan ennustetta parantamalla koko hoitoketjua aina sydänpysähdyksen tunnistamisesta ja avun hälyttämisestä hoitoelvytykseen, sydämen rytmin palauttamiseen ja elvytyksen jälkeiseen tehohoitoon.

Peruselvytys pohjautuu myös uusissa ohjeissa edelleen tuttuun 30 painalluksen ja kahden puhalluksen periaatteeseen. Painelun tulee olla laadukasta ja keskeytyksetöntä, lisäksi tärkeää on uskaltaa elvyttää: Maallikoiden on turvallista aloittaa elvytys potilaalle jota epäillään elottomaksi, sillä tästä ei aiheudu potilaalle haittaa. Myös hätäkeskuspäivystäjillä on tärkeä rooli kannustamisessa elvytyksen aloittamiseen.

Lasten elvytysohje koskee kaikkia lapsia 16 vuoden ikään asti, lukuun ottamatta vastasyntyneitä. Elvytys aloitetaan aina 5 puhalluksella, jonka jälkeen sitä jatketaan 15 painalluksen ja kahden puhalluksen rytmillä. Maallikkoelvytyksessä noudatetaan ensisijaisesti em. elvytysohjetta, mutta myös 30:2 sykliä voidaan käyttää, jotta vaihtojen ja taukojen määrä voidaan minimoida. Mikäli puhalluksia ei pystytä maallikkoelvyttäjän toimesta toteuttamaan, edetään suoraan paineluelvytykseen. Ammattilaisten suorittaman hoitoelvytyksen kulmakivenä korostetaan toimivaa tiimityötä, jossa aktiivisesti myös etsitään mahdollisesti hoidettavissa olevia syitä elottomuudelle.

Ohjeissa kiinnitetään huomiota myös hoitolaitosten elvytysvalmiuden parantamiseen. Koko henkilökunnan roolia potilaan hätätilan tunnistamisessa sekä asianmukaisessa hoidossa korostetaan, samoin riittävän koulutuksen ja säännöllisen harjoittelun merkitystä. Sairaaloihin suositellaan otettavaksi käyttöön yleiseurooppalainen hoitolaitosten sisäinen hätänumero 2222. Elvytysosaamisella on yhteiskunnallista merkitystä, sillä on tärkeää että kansalaiset ymmärtävät asian tärkeyden ja osaavat ja haluavat auttaa kohdatessaan äkillisesti elottomaksi menevän henkilön.

ERC:n englanninkieliset elvytysohjeet löytyvät verkosta osoitteesta https://www.cprguidelines.eu/
Uuden elvytyksen Käypä hoito -suosituksen luonnos on luettavissa osoitteessa https://www.kaypahoito.fi/xmedia/hoi/elvytys_luonnos_2021.pdf

Lisätietoja antavat:

Maaret Castrén
maaret.castren@hus.fi
+358 50 452 5061

Piritta Setälä
piritta.setala@pshp.fi
+358 40 596 0434

Elvytysneuvosto ry on elvytyksen asiantuntijoista koostuva yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää sydänpysähdyspotilaan elvytystä ja tehdä sitä tunnetuksi. Tavoitteena on, että jokainen sydänpysähdyspotilas saa Suomessa hyvän elvytyksen nopeasti ja laadukkaan elvytyksen jälkeisen hoidon. Kokoamme myös yhteen elvytystoiminnassa toimivat henkilö- ja ammattiryhmät.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Elvytysneuvosto ry voi harjoittaa tutkimus­toimintaa, julkaisu- ja kustannustoimintaa, järjestää esitelmä-, neu­vottelu- ja koulutustilaisuuksia, antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä viranomaisille. Edustamme tarvittaessa asiantuntemusta myös muissa amma­tillisissa yhteenliittymissä ja ulkomaisissa järjestöissä, kuten Euroopan Elvytysneuvostossa (ERC). ERC laatii yleiset elvytysohjeet sekä organisoi Euroopan laajuista koulutusta.

Suomen Elvytysneuvosto on Euroopan Elvytysneuvoston jäsen.