Jo vuonna 2010 ILCOR pani merkille, että huolimatta adrenaliinin laajamittaisesta käytöstä hoitoelvytyksessä joissakin maissa, korkealaatuinen näyttö sen käytöstä osana hoitosuosituksia puuttuu edelleen. New England Journal of Medicinessä juuri julkaistu PARAMEDIC 2 -tutkimus tarjoaa tähän kysymykseen tuoretta tutkimustietoa.

Tutkimus on satunnaistutkimus, jossa verrattiin 8016 potilaalla adrenaliinia lumelääkkeeseen ja mitattiin näiden vaikutusta mm. potilaiden lyhyen ja pitkän aikavälin selviytymiseen. Tutkimuksen mukaan potilaiden selviytymisaste 30 päivän päästä elvytyksestä oli adrenaliinia saaneiden potilaiden ryhmässä 3,2% ja lumelääkettä saaneiden joukossa 2,4%. Sairaalasta pääsyn aikaan merkittäviä neurologisia puutosoireita esiintyi adrenaliinia saaneiden potilaiden ryhmässä enemmän kuin lumelääkettä saaneiden ryhmässä (39/26 potilasta [31%] ja 16/90 potilasta [17,8%].

Euroopan Elvytysneuvosto on julkaissut tiedotteen, jonka mukaan se pitää tutkimusta erittäin tervetulleena. ERC:n varapuheenjohtaja Koen Monsieurs toteaa järjestön tiedotteessa, että tutkimuksen mukaan adrenaliinin käyttö ”pelastaa enemmän sydämiä, mutta ei niinkään aivoja”. Hänen mukaansa olisi erittäin tärkeää myös ymmärtää se, mitä sydänpysähdyksen potentiaaliset uhrit – eli jokainen meistä – ovat mieltä asiasta.

Monsieursin mukaan ILCOR tulee arvioimaan tutkimuksen tuloksia ja vertaamaan niitä aiempiin tutkimustuloksiin osana jatkuvaa tieteellisen näytön arvioinnin prosessiaan. Mikäli ILCOR muuttaa hoitosuosituksiaan, myös ERC tulee harkitsemaan, onko elvytyssuosituksia tarpeellista muuttaa adrenaliinin käytön osalta.

Myös Suomen Elvytysneuvoston puheenjohtajan Jukka Vaahersalon mukaan tutkimus on erittäin merkittävä ja antaa tärkeää lisätietoa hoitoelvytyksen kehittämisen tueksi. ”Kuten koko yhteisö, odotamme myös Suomessa mielenkiinnolla sitä, millaisia vaikutuksia tutkimuksella tulee mahdollisesti olemaan tämänhetkisiin elvytyssuosituksiin”, hän toteaa. ”Heti kun ERC ja ILCOR tiedottavat linjauksistaan tutkimuksesta saadun tiedon suhteen, myös Suomen Elvytysneuvosto tulee omalta osaltaan tiedottamaan asiasta paikallisesti.”

 

ERC:n tiedote asiasta: https://www.erc.edu/news/statement-from-the-european-resuscitation-council-relating-to-publication-of-the-paramedic-2-trial

Tutkimus: A Randomized Trial of Epinephrine in Out-of-Hospital Cardiac Arrest (New England Journal of Medicine)